Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Detaliojo teritorijų planavimo projektų planavimo sąlygos

Paslaugos aprašymas Detalieji planai priskiriami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams, rengiamiems vietovės lygmeniu.
Detalieji planai rengiami savivaldybių ar savivaldybių dalių, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas ir (ar) keičiamas teritorijos naudojimo reglamentas.
Detalieji planai nerengiami Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio
4 dalyje nurodytais atvejais.

Detaliųjų planų objektai: esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai ir esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai.
Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kreipiasi į Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios pateiktų teritorijos planavimo sąlygas.

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti savivaldybei pasiūlymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.

Išanalizavus pareiškėjo (iniciatoriaus) prašyme nurodytus duomenis apie numatomą rengti teritorijų planavimo dokumentą, per nustatytą laiką išduodamos planavimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kuriose nurodomi reikalavimai planuojamai teritorijai.
Paslaugos kategorija Architektūros skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros skyrius
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas Svaja Trečiokienė tel. 8-45 508207
Aprašymas interesantui Planavimo iniciatorius (arba jo įgaliotas asmuo) savivaldybės administracijos Architektūros skyriui pateikia:
1. prašymą planavimo sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti;
2. planuojamo žemės sklypo ribų plano arba topografinio plano su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) kopiją;
3. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentų kopijas;
4. preliminarius projektinius pasiūlymus, paaiškinančius planavimo tikslus ir uždavinius (vaizdinę medžiagą);
5. įgaliojimą (jeigu teikiama kito asmens vardu).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2013 m. birželio 27 d. Teritorijų planavimo įstatymas Nr. XII-407
2. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin.,2004, Nr.83-3028)
3. Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr.79-2809)
4. Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdų ir pobūdžių specifikacija (Žin.2005, Nr.41-1317; 2006, Nr.45-1633; Žin., 2010, Nr. 114-5848).
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ( Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832, 2008, Nr.113-42900)
6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 2004, Nr.28-868)
7. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2008-07-03, Panevėžio r. sav. tarybos sprendimas Nr.T-154)
8. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr.22-652, 1996, Nr.2-43; 2008, Nr.33-1152)
9. LR vyriausybės nutarimas "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” (Žin.,1996, Nr.90-2099; 2004, Nr.112-4189, 2007, Nr.33-1190, 2010, Nr.78-4010).
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Svaja Trečiokienė
Architektūros skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 45) 50 82 07
el. p. svaja.treciokiene@panrs.lt
Informacija atnaujinta 2020-02-05 15:34:07

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ