Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Atmintinė norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.

Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.

Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo.

Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.

 

Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės sklypų kadastro numeriai, ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla).

2. Dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. (Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų: žemės ūkio profesijų, susijusių su žemės ūkio veikla, profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro) išsilavinimo kvalifikacinio pažymėjimo ar diplomo kopiją; mokymo įstaigos išduotą pažymą, liudijančią, kad asmuo yra žemės ūkio specialybės studentas arba moksleivis arba pažymą apie nebaigtą žemės ūkio aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų) arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą profesinį žemės ūkio išsilavinimą (jei mokėsi ne mažiau kaip 2 mokslo metus), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus pedagoginis institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją; Ūkininko ūkio šakų tvarkymo programos (kodas 2620205) ir kitų darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio bei alternatyvia žemės ūkiui veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacinio pažymėjimo kopiją; Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją; Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją; Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, išduoto pagal Žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6d. patvirtintą programą, kopiją. Asmenys, neturintys minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti, privalo baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu išlaikyti egzaminą pagal minėtos programos reikalavimus.

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat, ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį (toliau –žemės ūkio veiklos patirtis). Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą). Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma. Laikyti egzaminą eksternu gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

3. Bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją.

4. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

6. Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

6.1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

6.3. jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę, ūkininko prašyme turi būti nurodyti partnerių bendrai veiklai skirtų žemės sklypų kadastro numeriai nuosavybės teise valdomas ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas;

6.4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu-jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

7. Su nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.     
                                       

Ūkis neregistruojamas, jeigu:

1. Ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo (Žin.,1999,Nr.43-1358; 2002,Nr.123-5537) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų.

2. Pateikti ne visi ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai.

3. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
                                            

Duomenų apie ūkį keitimo tvarka:

1. Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimus.

2. Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Ūkio išregistravimas

Ūkis iš registro išregistruojamas:

1. ūkininko prašymu;

2. mirus ūkininkui;

3. teismo sprendimu.

Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.

Ūkis išregistruojamas savivaldybės administracijos sprendimu per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkį išregistruoti gavimo.

Ūkio įregistravimo duomenų keitimas ir ūkio išregistravimas iš registro atliekamas neatlygintinai.

Išregistruojant ūkį, jei ūkininkas negrąžina ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo, jis turi savivaldybės administracijai pateikti pranešimo apie pažymėjimo negaliojimo faktą, skelbto šalies dienraštyje, kvitą.

Dėl ūkininko ūkio įregistravimo Panevėžio miesto ir rajono gyventojai kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Dalią Klemkienę, tel. (8 4) 58 23 29, el.p. dalia.klemkiene@panrs.lt. 306 kab.Vasario 16-osios g. Nr. 27 ,Panevėžys.

 

Valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą

Valstybinės rinkliavos gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

LT24 7300 0101 1239 4300, „SWEDBANK“ AB;

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038, akcinė bendrovė Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius;

LT42 7230 0000 0012 0025, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas.

 

Mokesčio kodas: 53066

Valstybinės rinkliavos dydis – 5,7


Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus informacija
 
 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
http://www.panrs.lt/m/m_comments/files/ajax.php

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 16:40:25

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ