Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-795 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 2   d. Nr. A- 917

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 18 str. 1 d.,

                      p a k e i č i u   Panevėžio   rajono  savivaldybės  administracijos   darbo   tvarkos   taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A-795, 29 p. ir jį išdėstau taip:

                      „29. Kasmetinės atostogos valstybės tarnautojams ir darbuotojams už kiekvienus darbo metus suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal atostogų suteikimo eilę, kuri tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu iki kovo 1 d. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Į pareigas priimančio asmens ir darbuotojo susitarimu atostogos, suderinus su tiesioginiu vadovu, gali būti suteiktos dalimis, kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.  Kasmetinių atostogų suteikimo eilė gali būti keičiama darbuotojo ir priimančiojo į pareigas asmens susitarimu.“                           

 

Administracijos direktorius                                                                                                                                                 Vitalijus Žiurlys